Годишњи извештај о раду директора 21-22

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 22

ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ПРАВИЛНИК ИНТЕРНОГ УСАВРШАВАЊА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ СА ДОНАЦИЈАМА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 2022

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИС ОДГ УЧЕНИКА 2022

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА

ПРАВИЛНИК О РАДУ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ 2022

СТАТУТ 2022

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 22-23

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2022-23

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2023-2024

Школски програм 2020-2024

РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021-22 ДО 2024-25