Годишњи извештај о раду машинске школе 2020-2021.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОД 2021-22 ДО 2024-25

Школски програм 2020-2024

Правилник интерног усавршавања Машинске школе Космај

Правилник о награђивању запослених у средњој школи

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању 59-2020

Правилник о поступању са донацијама у школи

Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода

Правилник о похваљивању и награђивању ученика Машинске школе

Праволник о канцеларијском пословању

Статут МШ КОСМАЈ