ТРАЈАЊЕ – 4 године

Техничар за компјутерско управљање управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – CNC машина , којима се врши обрада метала или других материјала. Израђује геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега програмира – прави програм потребан за обраду на CNC машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину. Ученици на часовима практичне наставе израђују велики број програма за обраду на CNC машинама, а такође и велики број цртежа и модела на компјутеру – моделирање.

Техничар за компјутерско управљање по стеченом образовању оспособљен је за:

• Процес организације рада CNC машина;
• Разраду технолошких поступака израде делова CNC машина;
• Примену алата и прибора за процес производње;
• Примену аутоматизације у процесу производње;
• Стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система;
• Доследно коришћење ЈУС-а и правилну употребу стручне литературе;
• Осећај тачности, уредности, економичности и одговорности при раду које су неопходне за конструисање;
• Примену различитих мерних метода које се користе у техничкој пракси;
• Примену различитих мерних средстава за мерење и контролисање димензије, положаја и облика, као и квалитета обрађене површине;
• Активно коришћење рачунара приликом израде прорачуна и техничке документације.

Настава се одвија у учионицама и посебно специјализованим кабинетима за практичну наставу. Учионице и кабинети су опремљени пројекторима, а у кабинету за предмет „Моделирање машинских елемената и конструкција“ је и интерактивна табла. На крају школовања, практична настава се обавља у једној од фирми у околини, која се баве облашћу за коју се наши ученици школују.

Списак предмета за образовни профил Техничар за комјутерско урављање (CNC) машина:

Техничар за компјутерско управљање
предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Физичко васпитање 2 2 2 2
Рачунарство и информатика 2      
Хемија 2      
Физика 2      
Ликовна култура 1      
Историја   2    
Географија   2    
Социологија са правима грађана       2
Техничко цртање 4      
Механички материјали 2      
Екологија и заштита животне средине 1      
Механика 1      
Машински елементи   2    
Електротехника и електроника   2    
Технологија машинске обраде   2    
Мерење и контрола квалитета     2  
Моделирање машинских елемената и конструкција     3  
Технологија за компјутерско управљање машина     4  
Програмирање за компкутертско управљање машина     4 7
Пројектовање технолошких сиситема     6 6
Аутоматизаација производње и флексибилни технолошки сиситеми       2
Практична настава 4 4    
Предузетништво       2
Верска настава 1 1 1 1
Грађанско васпитање 1 1 1 1
Изборни предмет према програму образовног профила     2 2