ТРАЈАЊЕ – 4 године

Техничар за компјутерско управљање управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – CNC машина , којима се врши обрада метала или других материјала. Израђује геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега програмира – прави програм потребан за обраду на CNC машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину. Ученици на часовима практичне наставе израђују велики број програма за обраду на CNC машинама, а такође и велики број цртежа и модела на компјутеру – моделирање.

Техничар за компјутерско управљање по стеченом образовању оспособљен је за:

• Процес организације рада CNC машина;
• Разраду технолошких поступака израде делова CNC машина;
• Примену алата и прибора за процес производње;
• Примену аутоматизације у процесу производње;
• Стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система;
• Доследно коришћење ЈУС-а и правилну употребу стручне литературе;
• Осећај тачности, уредности, економичности и одговорности при раду које су неопходне за конструисање;
• Примену различитих мерних метода које се користе у техничкој пракси;
• Примену различитих мерних средстава за мерење и контролисање димензије, положаја и облика, као и квалитета обрађене површине;
• Активно коришћење рачунара приликом израде прорачуна и техничке документације.

Настава се одвија у учионицама и посебно специјализованим кабинетима за практичну наставу. Учионице и кабинети су опремљени пројекторима, а у кабинету за предмет „Моделирање машинских елемената и конструкција“ је и интерактивна табла. На крају школовања, практична настава се обавља у једној од фирми у околини, која се баве облашћу за коју се наши ученици школују.

Списак предмета за образовни профил Техничар за комјутерско урављање:

Техничар за компјутерско управљање
предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Социологија 2
Филозофија 2
Историја 2 2
Музичка уметност 1
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Рачунарство и информатика 2
Географија 2
Физика 2 2
Хемија 2
Екологија и заштита животне средине 1
Устав и права грађана 1
Машински материјали 2
Техничко цртање 3
Механика 2 2
Електротехника и електроника 2
Компјутерска графика 3
Машински елементи 2
Технологија обраде 2
Технолошки поступци са контролом 2
Хидраулика и пнеуматика 2
Моделирање машинских елемената и конструкција 3
Технологија за компјутерски управљане машине 4
Програмирање за компјутерски управљане машине 2 7
Аутоматизација производње и флексибилни производни системи 2 2
Организација рада 2
Пројектовање технолошких система 7 7
Практична настава 3 4
Верска настава 1 1 1 1
Грађанско васпитање 1 1 1 1