ТРАЈАЊЕ – 3 године

Бравар-заваривач је нови образовни профил у Машинској школи „Космај“ у трогодишњем трајању.  Бравар-заваривач је данас веома тражено занимање и по завршетку школовања лако се остварује могућност ступања у радни однос

За овај образовни профил је поред теоретске наставе веома важна и стручна пракса. Школске 2023/24 обезбеђена је могућност дуалног образовања у предузећу Метална опрема Сопот. 

Након завршетка школовања Бравар-заваривач ће бити у стању да:

  • – планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове;
  • – израђује делове мателних конструкција машинском обрадом;
  • – спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима;
  • – израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме 
  • – контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима
  • – заварује поступком (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпотног заваривања
  • – врши заваривање поступком гасног заваривања
  • – врши спајање делова меким и тврдим лемљењем
  • – контролише кавлитет рада при заваривању
  • – посвећује пажњу очувању здравља, околине и безбедности на радупри извођењу браварских и заваривачких радова

 

Списак предмета за образовни профил Бравар – заваривач:

Бравар
 
предмет I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 2
Социологија са правима грађана     1
Историја 2    
Екологија и заштита животне средине   1  
Географија 1    
Физичко васпитање 2 2 2
Рачунарство и информатика 2    
Математика 2 2 1
Рачунарство и информатика 2    
Машински материјали 2    
Технологија браварских радова 3    
Основе браварских радова 6    
Техничко цртање 3    
Техничка механика 2    
Техничка физика   2  
Машински елементи   3  
Технологија металних конструкција и процесне опреме   3  
Металне конструкције и процесна опрема   12  
Технологија заварених конструкција     3
Заварене конструкције     18
Предузетништво     2
Грађанско васпитање/ Верска настава 1 1 1
Напомена: образовни профил је у припреми за наредну школску годину.