ТРАЈАЊЕ – 3 године

Посао механичара грејне и расхладне технике је одржавање и руковање постројењима и инсталацијама грејања, климатизације и расхладних уређаја. При инсталирању система, механичар грејне и расхладне технике за грејање користи нацрт по коме поставља радијаторе, цеви, пумпу, котао… При монтирању расхладних и уређаја за климатизацију следи упутства произвођача о начину монтирања опреме и повезивања са изворима електричне енергије. Обавља текуће одржавање и контролу система и уређаја, а по потреби врши замену делова, отклања кварове.

Настава се одвија у учионицама и посебно специјализованим кабинетима за практичну наставу. На крају школовања, практична настава се обавља у једној од фирми, радионица или сервиса у околини, која се баве облашћу за коју се наши ученици школују.

Списак предмета за образовни профил Механичар грејне и расхладне технике:

Механичар грејне и расхладне технике
предмет I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 2
Устав и права грађана 1
Историја 3
Географија 2
Музичка уметност 1
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 3 3 2
Рачунарство и информатика 2
Екологија и заштита животне средине 1
Хемија и машински материјали 2
Техничка физика 2
Техничко цртање 3
Механика 3
Основе електротехнике 2
Машински елементи 2 2
Технологија обраде 2
Организација рада 2
Основе енергетике 2
Термодинамика и хидраулика 2
Основе технике мерења и аутоматизације 2
Постројења за грејање и климатизација 2 4
Практична настава 4 7 14
Верска настава 1 1 1
Грађанско васпитање 1 1 1